“L’Òrgan d’Administració de la Societat MARINVA SERVEIS I PROJECTES SL mitjançant la present publicació a la pàgina web corporativa, li convoca a vostè, com a soci de la mateixa, a la JUNTA GENERAL I ORDINÀRIA corresponent a l’exercici 2016-2017, a celebrar-se el dia 24 d’octubre de 2017, a les 11:45 hs, al domicili social de la Companyia per tractar el següent

ORDRE DEL DIA
1. Examen i aprovació, si escau, del Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria i
proposta d’aplicació de resultats de l’exercici tancat a 31 de març de 2017.
2. Aprovació, si escau, de la gestió social efectuada per l’òrgan d’administració de la
societat durant l’exercici tancat a 31 de març de 2017.
3. Precs i preguntes.
4. Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l’acta de la Junta.

De conformitat amb el que es disposa en l’art.272.2 del Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, a partir de la convocatòria de la junta general, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la mateixa, així com si escau, l’informe de gestió i l’informe de l’auditor de comptes.

Així mateix, i de conformitat amb el que es disposa en l’art.272.3 del mateix text legal, excepte disposició contrària dels estatuts, durant aquest mateix termini, el soci o socis de la societat de responsabilitat limitada que representin almenys el cinc per cent del capital podran examinar al domicili social, per si o en unió d’expert comptable, els documents que serveixin de suport i d’antecedent dels comptes anuals.

En CORNELLA DE LLOBREGAT, a 2 d’octubre de 2017.
Signat per l’òrgan d’administració social:
INMACULADA MARÍN SANTIAGO ADMINISTRADOR MANCOMUNAT
ESTHER HIERRO MARINÉ ADMINISTRADOR MANCOMUNAT

 

ENTIDAD MARINVA SERVEIS I PROJECTES SL – CIF B60921723 – NOMBRE MARIN SANTIAGO INMACULADA – NIF
37273545K

Firmado digitalmente por ENTIDAD MARINVA SERVEIS I PROJECTES SL – CIF B60921723 – NOMBRE MARIN
SANTIAGO INMACULADA – NIF 37273545K
Fecha: 2017.10.04 10:16:01 +02’00’