Junta d’accionistes

L’Òrgan d’Administració de la Societat MARINVA SERVEIS I PROJECTES SL mitjançant la
present comunicació, li convoca a vostè, com a soci de la mateixa, a la JUNTA GENERAL I
ORDINÀRIA corresponent a l’exercici 2020, a celebrar-se el dia 28 de setembre de 2020, a les
12:00 hores, al domicili social de la Companyia per tractar el següent

ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació, si escau, del Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria i
proposta d’aplicació de resultats de l’exercici tancat a 31 de març de 2020.
2. Aprovació, si escau, de la gestió social efectuada per l’òrgan d’administració de la societat
durant l’exercici tancat a 31 de març de 2020.
3. Aprovació, si escau, de la retribució del òrgan d’administració de la Companyia per el
exercici que acaba el 31 de març de 2021.
4. Seguiment de la situació relativa a la venda de les oficines propietat de la Societat,
situades a la Carretera d’Esplugues, 66, a Cornellá de Llobregat.
5. Precs i preguntes.
6. Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l’acta de la Junta.
De conformitat amb el que es disposa en l’art.272.2 del Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, a partir de la
convocatòria de la junta general, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de forma
immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la mateixa, així
com si escau, l’informe de gestió i l’informe de l’auditor de comptes.
Així mateix, i de conformitat amb el que es disposa en l’art.272.3 del mateix text legal,
excepte disposició contrària dels estatuts, durant aquest mateix termini, el soci o socis de la
societat de responsabilitat limitada que representin almenys el cinc per cent del capital podran
examinar al domicili social, per si o en unió d’expert comptable, els documents que serveixin
de suport i d’antecedent dels comptes anuals.
A CORNELLÀ DE LLOBREGAT, a 3 de setembre de 2020.

Signat per l’òrgan d’administració social:

Certificado LSSI-CE
Suscríbete a nuestro boletín